Περισσότερες πληροφορίες

 • Ψυχικά Υγιή Σχολεία: Ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει ερευνητικά τεκμηριωμένες πληροφορίες, συμβουλές και περισσότερες από 700 δωρεάν πηγές για κατανόηση και προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς. https://www.mentallyhealthyschools.org.uk/
 • Schools in Mind: Ένα δωρεάν δίκτυο εκπαιδευτικού προσωπικού που μοιράζεται πρακτική, ακαδημαϊκή και κλινική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την ψυχική υγεία και ευημερία στα σχολεία και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. https://www.albanyvillageprimary.org.uk/virtual-office/schools-in-mind
 • Εκπαίδευση: Περιλαμβάνει εξαιρετική τεκμηριωμένη εκπαίδευση και διαδραστικά εργαστήρια στο διαδίκτυο για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας και της συναισθηματικής ευημερίας των παιδιών και των νέων. https://www.annafreud.org/media/12816/link-programme-workshop-toolkit-spring-2021.pdf
 • Ένα ολόκληρο σχολικό πλαίσιο για τη συναισθηματική ευημερία και την ψυχική υγεία https://www.ncb.org.uk/sites/default/files/uploads/files/NCB %20School%20Well%20Being%20Framework%20Leaders%20Resources_0.pdf
 • Ένα πλαίσιο για σχολικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας στη Δυτική Βιρτζίνια https://livewell2.marshall.edu/MUTAC/wp-content/uploads/2011/08/Concept2-ESMH-in-WV-Concept-Paper.pdf
 • Βελτίωση της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στα δημοτικά σχολεία file:///C:/Users/prolepsis/Downloads/improving-social-and-emotional-learning-in-primary-schools.pdf
 • Κουτί εργαλείων για την κοινότητα: Περιλαμβάνει εργαλεία για εκπαιδευτικούς και άλλα μέλη της κοινότητας σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής της κοινότητας και τον εντοπισμό των αναγκών, τον σχεδιασμό μιας παρέμβασης και τη διατήρηση της αλλαγής σε βάθος χρόνου. https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/where-to-start/design-community-interventions/main
 • Ένα πλαίσιο για την προώθηση της ψυχικής υγείας στο σχολείο file:///C:/Users/prolepsis/Downloads/HA2003.pdf
 • Classroom wise: δωρεάν εκπαιδευτικό πακέτο που βοηθά τους εκπαιδευτικούς στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας των μαθητών στην τάξη. Αναπτύχθηκε από το Δίκτυο MHTTC (Mental Health Technology Transfer Center) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο για τη Σχολική Ψυχική Υγεία και προσφέρει τεκμηριωμένες στρατηγικές και δεξιότητες για την εμπλοκή και την υποστήριξη μαθητών που βιώνουν αντιξοότητες και άγχος. Περιλαμβάνει επίσης βίντεο και μια εκτεταμένη συλλογή πηγών. https://www.classroomwise.org/about-classroom-wise

Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ενσωματώσει δημιουργικές στρατηγικές στις τάξεις

Περισσότερες πληροφορίες - για Μέρος 1

Θέμα 4: Επιλογή δραστηριοτήτων

Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Εκπαίδευσης και Περιφερειακής Βοήθειας έχει σχεδιάσει έναν χρήσιμο οδηγό για την προώθηση της θετικής συμπεριφοράς των μαθητών. Ο οδηγός έχει ως στόχο:

 • Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των δημοτικών σχολείων να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης για την τάξη ή ολόκληρο το σχολείο.
 • Να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Να παρουσιάσει τα σχετικά ερευνητικά στοιχεία που τις υποστηρίζουν.
 • Να προτείνει τρόπους με τους οποίους κάθε σύσταση μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά & λύσεις για τα συνήθη εμπόδια.
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/behavior_pg_092308.pdf

Περισσότερες πληροφορίες – για Μέρος 2

Θέμα 2: Ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις

 • Στην επόμενη σελίδα θα βρείτε έναν κατάλογο επιτυχημένων, τεκμηριωμένων παρεμβάσεων που εντοπίστηκαν στην ανασκόπηση των Paulus & συνεργατών (2016), οι οποίες έχουν εφαρμοστεί παγκοσμίως (π.χ. ΗΠΑ, Αυστραλία, Ευρώπη) για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας στο σχολείο (π.χ. στρες, άγχος, κατάθλιψη κ.λπ.).
 • Αυτές οι πρακτικές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων των μαθητών και είναι προσαρμοσμένες στο αναπτυξιακό τους στάδιο.
 • Αυτές οι πηγές μπορούν να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε τη δική σας παρέμβαση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του περιβάλλοντός σας. Θα μπορούσατε επίσης να συνεργαστείτε με ερευνητές για να εφαρμόσετε την παρέμβαση ευρύτερα και να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα της παρέμβασης σε βάθος χρόνου.

Paulus, F. W., Ohmann, S., & Popow, C. (2016). Practitioner Review: School‐based interventions in child mental health. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(12), 1337-1359.

Paulus, F. W., Ohmann, S., & Popow, C. (2016). Practitioner Review: School‐based interventions in child mental health. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(12), 1337-1359.

Πηγές με οδηγίες για τη σύνταξη μιας αποτελεσματικής σχολικής (ή εκπαιδευτικής) πολιτικής για την ψυχική υγεία και ευημερία:

Θέμα 3: Aποτελεσματική εφαρμογή παρεμβάσεων στο σχολείο – Καλές πρακτικές

 • Το Δίκτυο Ερευνητικά Τεκμηριωμένων Παρεμβάσεων έχει αναπτύξει έναν ιστότοπο για να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τους δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν και να εφαρμόσουν παρεμβάσεις βασισμένες σε έρευνες στα σχολεία.
 • Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της κατάλληλης παρέμβασης για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών & διαθέτει περιλήψεις, ενημερωτικά κείμενα και βίντεο σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των παρεμβάσεων.

https://education.missouri.edu/ebi/

Το Δίκτυο Ερευνητικά Τεκμηριωμένων Παρεμβάσεων  παρέχει μια σειρά από συναισθηματικές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις και εργαλεία για εκπαιδευτικούς

https://education.missouri.edu/ebi/

Παρεμβάσεις συμπεριφοράς
Συμπεριφορά – Εκμάθηση
Ο μαθητής χρειάζεται βοήθεια για να μάθει την κατάλληλη συμπεριφορά.
Συμπεριφορά – Ικανότητα (Επιδίωξη προσοχής)
Ο μαθητής μπορεί να κάνει τη σωστή συμπεριφορά, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει για να συμβεί αυτό.
Συμπεριφορά – Ικανότητα ( Διαφυγή από κάτι)
Ο μαθητής μπορεί να κάνει τη σωστή συμπεριφορά, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει για να συμβεί αυτό.
Συμπεριφορά – Γενίκευση
Ο μαθητής χρειάζεται βοήθεια για να κάνει τη συμπεριφορά σε ένα νέο περιβάλλον, χρόνο ή τρόπο.
Συμπεριφορά – Σε όλη την τάξη
Πρόβλημα μικρής ομάδας ή ολόκληρης της τάξης

Το Education Endowment Foundation (EEF) (Education Endowment Foundation n.d.) έχει αναπτύξει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που θα σας βοηθήσει να συγκρίνετε:

 • Ποιες παρεμβάσεις είναι πιο αποτελεσματικές με βάση τα ερευνητικά στοιχεία
 • Το μέγεθος της επίδρασης (π.χ. στη συμπεριφορά των μαθητών ή στις συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες)
 • Το αναμενόμενο κόστος της παρέμβασης- επένδυση χρόνου και άλλων πόρων

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Toolkit/complete/EEF-Teaching-Learning-Toolkit-October-2018.pdf

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Toolkit/complete/EEF-Teaching-Learning-Toolkit-October-2018.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Toolkit/complete/EEF-Teaching-Learning-Toolkit-October-2018.pdf

Θέμα 4: Ψηφιακές εργαλειοθήκες, διαδικτυακές δραστηριότητες και άλλοι πόροι

 • Το Intervention Central είναι ένας δικτυακός τόπος με δωρεάν πόρους και πρακτικές στρατηγικές για εκπαιδευτικούς, σχολεία και περιφέρειες για να βοηθήσουν τους μαθητές με την ψυχική τους υγεία και την ευημερία τους.

https://www.interventioncentral.org/

 • Το Κέντρο Πόρων για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει αναπτύξει έναν οδηγό σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για εκπαιδευτικούς, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές, ποιοτικές παρεμβάσεις και οδηγίες για τον τρόπο σχεδιασμού προγραμμάτων και στρατηγικών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/ifrc-monitoring-and-evaluation-framework-psychosocial-support-interventions/

 • Ο ιστότοπος “We are Teachers” περιλαμβάνει διάφορους πόρους, πρακτικές εργαλειοθήκες και απλούς τρόπους με τους οποίους οι δάσκαλοι και άλλοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώνουν καθημερινά στην τάξη τους δραστηριότητες κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης.

https://www.weareteachers.com/21-simple-ways-to-integrate-social-emotional-learning-throughout-the-day/

Περισσότερες Πληροφορίες – για Μέρος 3

Θέμα 5: Μελέτες περιπτώσεων και πηγές

Το πακέτο ψυχολογικών πρώτων βοηθειών για παιδιά στην επιδημία COVID-19 είναι μια εργαλειοθήκη που:

 • Παρέχει εκπαίδευση ψυχολογικών πρώτων βοηθειών για παιδιά
 • Αναπτύχθηκε για όσους παρέχουν άμεση φροντίδα και υποστήριξη σε παιδιά και τους φροντιστές τους, όπως νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.

Η εκπαίδευση αποσκοπεί στο να δώσει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να:

 • Μάθουν περισσότερα για τις αντιδράσεις των παιδιών κατα την πανδημία
 • Γνωρίζουν τι είναι και τι δεν είναι οι ψυχολογικές πρώτες βοήθειες για τα παιδιά
 • Κατανοήσουν τις 3 αρχές δράσης “κοιτάζω, ακούω και συνδέω”
 • Εξασκθούν στην παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών σε παιδιά και στους φροντιστές τους
 • Έχουν επίγνωση της σημασίας της αυτοφροντίδας όταν βοηθούν άλλους ανθρώπους

https://pscentre.org/?resource=online-pfa-training-for-covid-19-additional-module-pfa-for-children&selected=single-resource

Περισσότερες πληροφορίες – για Μέρος 4

Θέμα 5: Εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων στην τάξη

5 διασκεδαστικά και δημιουργικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της αυτορρύθμισης με βάση τις στρατηγικές της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης – κατάλληλα για όλες τις ηλικίες

15 διασκεδαστικές και δημιουργικές δραστηριότητες στην τάξη για όλες τις ηλικίες

 • Αυτή είναι μια λίστα με 19 εύκολες ιδέες για την τάξη και έτοιμα templates, με τα οποία μπορείτε να ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να εξερευνήσουν τη δημιουργικότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 • https://www.canva.com/learn/19-ideas-to-promote-more-creativity-in-your-classroom/