Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 3

  1. Θυμηθείτε ένα θέμα που κληθήκατε να συζητήσετε με έναν γονέα.
  2. Στη βάση αυτής της ενότητας σκεφτείτε σε ποια σημεία θα μπορούσατε να αλλάξετε την επικοινωνία σας.
  3. Σημειώστε την πιθανή αλλαγή της έκβασης της συζήτησης μόνο μέσω της αλλαγής του τρόπου επικοινωνίας σας.
  4. Σκεφθείτε ένα εύκολο εργαλείο που θα μπορούσατε να μεταφέρετε στους γονείς για να τους βοηθήσετε στην επικοινωνία τους μαζί σας.