Θέμα 1 Εισαγωγή

Η επικοινωνία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Φυσικά, όλες οι συνήθεις επικοινωνιακές δεξιότητες και τρόποι επικοινωνίας εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά οι πληροφορίες μπορεί να γνωστοποιούνται με διαφορετικό τρόπο.

Κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδίως των εξαιρετικά απροσδόκητων, θα πρέπει να εξετάζετε το επικοινωνιακό περιβάλλον και να δίνετε έμφαση στις ενέργειες ελέγχου της κατάστασης έκτακτης ανάγκης εκ μέρους τρίτων, ιδίως από τις δημόσιες αρχές – και να ακολουθείτε τις συστάσεις τους.

Σε γενικές γραμμές : Σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, υπάρχει επείγουσα απαίτηση για πληροφόρηση, ακόμη και όταν τα στοιχεία που αφορούν την απειλή για την υγεία βρίσκονται ακόμη σε στάδιο περισυλλογής και αξιολόγησης.

Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης, για παράδειγμα, εάν οι άνθρωποι που βιώνουν μια κατάσταση κρίσης
δεν είναι εξοικειωμένοι με κινδύνους για την υγεία, μπορεί να αισθάνονται
ότι είναι ανίκανοι να την σταματήσουν.

Για αποτελεσματικά μηνύματα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι επικοινωνητές πρέπει να ακολουθούν τα ακόλουθα βήματα.

Πρώτα θα πρέπει να αξιολογήσουν το επίπεδο ανησυχίας ή φόβου των τάξεων.

Τα μηνύματα θα πρέπει να:

  • υπογραμμίζουν την ικανότητα σε ατομικό ή σχολικό επίπεδο να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους άλλους
  • καταστούν ευδιάκριτο τον ρόλο των σχολείων ως έμπιστων φορέων που αναλαμβάνουν δράση για την προστασία της υγείας
  • πραγματοποιούν σαφείς εκκλήσεις για δράση προς τους μαθητές σας μέσω ενεργειών που γνωρίζουν ότι μπορούν να υλοποιήσουν
  • καταδείξουν πώς οι δράσεις ή/και οι πολιτικές θα κάνουν διαφορά στην τάξη

Θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες εκείνων που μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι, όπως τα μικρότερα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες. Δείξτε πώς οι σχολικοί λειτουργοί ή άλλα δημόσια σχολεία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών!

Παρέχετε συχνές πληροφοριακές ενημερώσεις ενημερώνοντας την τάξη και ακόμη και μέσω παγκόσμιων καναλιών. Οι όψιμες ανακοινώσεις και το πληροφοριακό έλλειμμα επιτρέπουν την κάλυψη του κενού με φήμες και αναξιόπιστες πληροφορίες.