Θέμα 1 Εισαγωγή

Οι χρήστες των ΜΜΕ έχουν την υποχρέωση να είναι ψηφιακά εγγράμματοι, ωστόσο αντίστοιχα, οι δημιουργοί και οι διανομείς του περιεχομένου των ΜΜΕ μπορούν και επηρεάζουν τη δημόσια σφαίρα, γεγονός που συχνά οδηγεί σε δραστικές καταναλωτικές συμπεριφορές, αλλαγή εκλογικών αποτελεσμάτων και δημοψηφισμάτων κ.ο.κ. Ορισμένα παραδείγματα παρατίθενται παρακάτω