Θέμα 1 Εισαγωγή

Όσο αρτιότερες είναι οι επικοινωνιακές σας δεξιότητες, τόσο αποτελεσματικότερα μπορείτε να φέρετε σε πέρας αυτά τα καθήκοντα. Οι μαθητές σας με τη σειρά τους θα σημειώσουν μεγαλύτερη ακαδημαϊκή πρόοδο. Σύμφωνα με μελέτες, οι επιδόσεις των μαθητών σχετίζονται άμεσα με διαδραστικά, ελκυστικά περιβάλλοντα διδασκαλίας που διαμορφώνονται από ικανούς δασκάλους (βλ. Mashburn et al., 2008).

Ωστόσο, αυτό λειτουργεί αμφίδρομα: Οι ανεπαρκείς δεξιότητες επικοινωνίας – και συνεπώς οι ανεπαρκείς μέθοδοι διδασκαλίας – μειώνουν τα επίπεδα κατανόησης των μαθητών και μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ακαδημαϊκή τους πρόοδο. Μπορεί επίσης να έχουν ως συνέπεια οι μαθητές να στερούνται κινήτρων, να μην τους αρέσει το σχολείο και να πιστεύουν ότι δεν είναι ικανοί να επιτύχουν. Αυτό μπορεί να έχει συνέπειες για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ δασκάλων και μαθητών είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σας επιτρέπει να κάνετε καλά τη δουλειά σας, με θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές σας.