Θέμα 1 Τι εννοούμε με τον όρο «ευημερία»;

  • Πού ξεκινά ο δρόμος για την ευημερία;
  • Μαθαίνουμε πώς να εξοικειωθούμε με τη συναισθηματική μας ζωή μιλώντας γι’ αυτήν με εκείνους που έχουν τη δύναμη να τη μοιραστούν συναισθηματικά μαζί μας και να την καταστήσουν σημασιολογικά κατανοητή σε εμάς