Θέμα 2 Αρχές για αποτελεσματική επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Η αποτελεσματική χαρτογράφηση των καναλιών επικοινωνίας θα διασφαλίσει τη διαβίβαση των σχολικών σας μηνυμάτων μέσω πολλαπλών καναλιών, έτσι ώστε οι τάξεις να λαμβάνουν σχολική ενημέρωση, συμβουλές και καθοδήγηση πολλές φορές από διάφορες πηγές.

Οι επικοινωνητές κατανοούν ότι τα κανάλια τείνουν να εμπίπτουν σε τρεις βασικές κατηγορίες.

1.Μέσα μαζικής ενημέρωσης

2.Σχολείο και κοινότητα

3.Διαπροσωπικές σχέσεις

Οι άνθρωποι που ζητούν συμβουλές ή μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία συχνά απευθύνονται στην οικογένεια, τους φίλους, τους επαγγελματίες υγείας, τους συναδέλφους, τους δασκάλους, τους συμβούλους και τους θρησκευτικούς ηγέτες. Αυτές οι προσωπικές συζητήσεις είναι συχνά τα πιο αξιόπιστα κανάλια ενημέρωσης για την υγεία.

Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ιεράρχηση των καναλιών περιλαμβάνουν την εμβέλειά τους (αριθμός των ατόμων που θα ακούσουν, θα δουν ή θα διαβάσουν ένα μήνυμα) και τον τρόπο με τον οποίο το κανάλι υποστηρίζει την ικανότητα των τάξεων να ανακαλέσουν το μήνυμα και να έχουν αντίκτυπο (αν το μήνυμα οδηγεί σε δράση).

Η έκθεση στο μήνυμα και η επανάληψη είναι καίριας σημασίας για την ανάκληση από την τάξη, καθώς αυξάνει την πιθανότητα οι τάξεις να ενεργήσουν με βάση τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί. Για παράδειγμα, οι υπεύθυνοι χάραξης κυβερνητικής πολιτικής μπορεί να επηρεάζονται από τις πολλαπλές αναφορές των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με την ανάγκη για εκστρατείες εμβολιασμού, αλλά οι αφίσες σε συμβούλια του δήμου μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές στην ενθάρρυνση των κατοίκων να εμβολιαστούν και να τους κατευθύνουν στις τοπικές εγκαταστάσεις υγείας.

Στόχος

 • Προσδιορισμός αποτελεσματικών καναλιών
 • Διάθεση πληροφοριών στο διαδίκτυο
 • Διασφάλιση προσβασιμότητας

Πώς μπορείτε να την κάνετε πράξη;

Οι επικοινωνητές μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι κύριες τάξεις ενημερώνονται για την υγεία και με ποιον συζητούν τις υγειονομικές συμβουλές και την καθοδήγηση. Πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα.

 • Σε ποια κανάλια έχουν πρόσβαση οι τάξεις;
 • Ποια κανάλια προτιμούν οι τάξεις για την απόκτηση πληροφοριών για την υγεία; Για την αναζήτηση πληροφοριών;
 • Υπάρχουν κανάλια συνεργατών που μπορούν να παράσχουν υποστήριξη σε τάξεις που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν;
 • Ποια κανάλια ενθαρρύνουν την αμφίδρομη συμμετοχή με τις τάξεις, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και του σχολείου σας;
 • Ποια δέσμη καναλιών υποστηρίζει καλύτερα τους επικοινωνιακούς στόχους που έχουν προσδιοριστεί για το έργο;

Εάν το περιεχόμενο που φέρει το σήμα του σχολείου σας είναι κατανοητό, οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να εμπιστευτούν το σχολείο σας ως καλή πηγή πληροφοριών. Για να μπορέσει το σχολείο σας να επηρεάσει τις αποφάσεις για τη βελτίωση της υγείας, τα επικοινωνιακά εργαλεία και τα μέσα υποστήριξης πρέπει να είναι σαφή και πρακτικά για ευρύ φάσμα ανθρώπων σε διαφορετικές συνθήκες. Τα συστατικά στοιχεία αυτής της αρχής αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι επικοινωνιολόγοι μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα μηνύματα είναι κατανοητά, χρησιμοποιώντας τακτικές όπως:

 • Χρήση σαφούς και ξεκάθαρης γλώσσας για την επεξήγηση των θεμάτων παγκόσμιας υγείας και της καθοδήγησης
 • Αφήγηση ιστοριών με ανθρώπινη διάσταση για να αποκτήσουν τα θέματα ρεαλιστική διάσταση για όσους κινδυνεύουν
 • Ενσωμάτωση οπτικών στοιχείων που προβάλλουν και ενισχύουν το περιεχόμενο του σχολείου σας
 • Επικοινωνία σε περισσότερες γλώσσες, εάν είναι απαραίτητο, ανάλογα με την καταγωγή των μαθητών σας

Στόχοι

 • Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα
 • Πείτε αληθινές ιστορίες
 • Οπτικοποιήστε τις
 • Χρησιμοποιήστε κατάλληλη γλώσσα

Οι επικοινωνητές μπορούν να αυξήσουν την αίσθηση της συνάφειας με θέματα υγείας αναφερόμενοι στις προσωπικές εμπειρίες της τάξης ή εξηγώντας πώς το θέμα μπορεί να επηρεάσει την οικογένεια, τους φίλους ή άλλους που μπορεί να γνωρίζουν στην κοινότητά τους.

Οι επικοινωνητές μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού και να εξετάσουν τον τρόπο δημιουργίας σχετικών μηνυμάτων ακολουθώντας αυτά τα σημεία.

 • Κατανοήστε τα χαρακτηριστικά της ομάδας των μαθητών για να σχεδιάσετε αποτελεσματικά μηνύματα και στρατηγικές.
 • Δημιουργήστε μηνύματα και υλικό που περιλαμβάνουν παραδείγματα ή αναφορές στην κοινότητα, τα σχολεία ή άλλα σημεία προσδιοριστικά της ταυτότητας των μαθητών. Εναλλακτικά, τα παραδείγματα και οι αναφορές θα μπορούσαν να αφορούν παρόμοιες τάξεις.
 • Ακούστε τους συναδέλφους σας και άλλους ενδιαφερόμενους που εργάζονται με μαθητές, προκειμένου να προσδιορίσετε τον τρόπο αντιμετώπισης των ανησυχιών τους.
 • Προσαρμόστε το περιεχόμενο και τα μηνύματα ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης.
 • Σχεδιάστε μηνύματα με βάση την ετοιμότητα των τάξεων να αναλάβουν κατάλληλες ενέργειες

Στόχος

 • Γνωρίστε την τάξη
 • Ακούστε την τάξη
 • Προσαρμόστε το μήνυμα
 • Παρακινήστε την τάξη

Πώς μπορείτε να το κάνετε πράξη;

Για να διασφαλίσετε ότι οι σχολικές σας επικοινωνίες για θέματα δημόσιας υγείας θα θεωρηθούν συναφείς για την τάξη, οι υπεύθυνοι επικοινωνίας θα πρέπει να εξετάσουν ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων στη φάση του σχεδιασμού.

Η έγκαιρη επικοινωνία σημαίνει ότι η τάξη πρέπει να ενημερωθεί τη στιγμή που χρειάζεται την καθοδήγηση για την υγεία και όταν είναι δεκτική να την ακούσει και να ενεργήσει σύμφωνα με αυτήν. Κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γνωστοποιείται γρήγορα η γνωστή και η άγνωστη πληροφορία και να παρέχονται συχνές και αξιόπιστες ενημερώσεις. Για πολλά μη επείγοντα θέματα υγείας, ως έγκαιρη επικοινωνία/επικοινωνία την σωστή στιγμή νοείται η ενασχόληση της τάξης όταν τα φυσικά πρόσωπα και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αναλάβουν δράση. Αυτή η «έγκαιρη» διαβίβαση μηνυμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για εποχιακά θέματα υγείας, όπως η προώθηση των εμβολίων κατά της γρίπης, ή όταν τα θέματα υγείας είναι πιθανότερο να επηρεάσουν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Και στις δύο περιπτώσεις, το σχολείο σας θα πρέπει να καθορίσει πώς θα αναμείξει την τάξη σε χρόνο που είναι πιθανότερο να έχει την προσοχή της.

Τα συστατικά στοιχεία αυτής της αρχής εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επικοινωνητές μπορούν να υποστηρίξουν την έγκαιρη διάδοση των πληροφοριών, συμβουλών και οδηγιών του σχολείου σας με:

 • Διασφάλιση ότι οι πληροφορίες του σχολείου σας διατίθενται στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων το συντομότερο δυνατό
 • Δρομολόγηση των επικοινωνιών για διεξαγωγή σε χρόνο κατά τον οποίο οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να γνωρίζουν και να αναλάβουν δράση
 • Αλληλουχία μηνυμάτων για την οικοδόμηση της συνομιλίας διαχρονικά

Στόχος

 • Επικοινωνήστε εγκαίρως
 • Επικοινωνήστε τη σωστή στιγμή
 • Οικοδομήστε τη συζήτηση

Πώς μπορείτε να το κάνετε πράξη;

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του σχολείου σας θα πρέπει να εξετάζουν αυτά τα ερωτήματα όταν σχεδιάζουν ενέργειες και προϊόντα επικοινωνίας που είναι επίκαιρα.

 • Όταν οι απειλές για την υγεία είναι επείγουσες, ποιες είναι οι καλύτερες μέθοδοι για να θέσετε γρήγορα σε κίνηση την τάξη σας;
 • Πότε είναι πιθανό η τάξη να έρθει αντιμέτωπη με μια απόφαση σχετική με την υγεία για τον εαυτό της ή για άλλους σχετικά με το θέμα της υγείας;
 • Πώς μπορούν να παραδίδονται τα μηνύματα έτσι ώστε η τάξη να έχει αρκετό χρόνο για να κατανοήσει και να δράσει βάσει του μηνύματος;
 • Πώς μπορεί το σχολείο σας να μεταφέρει τα μηνύματα στους μαθητές γρήγορα;
 • Υπάρχουν φορές που ένα μήνυμα για την υγεία θα παραγκωνιστεί από ανταγωνιστικά θέματα και ανησυχίες;
 • Υπάρχει τρόπος να δοθεί σειρά μηνυμάτων σε βάθος χρόνου που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των πληροφοριών και των συμβουλών;

Τα συστατικά στοιχεία αυτής της αρχής επικεντρώνονται σε στρατηγικές για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στο σχολείο σας, αποδεικνύοντας:

 • Επάρκεια: η σχολή σας έχει τεχνικές γνώσεις στο θέμα της υγείας και οι πληροφορίες της είναι ακριβείς και συνεκτικές με άλλους εμπειρογνώμονες και αξιόπιστα σχολεία
 • Ανοιχτή και ειλικρινής στάση: το σχολείο σας χαρακτηρίζεται από διαφάνεια στο έργο του, καθώς και ειλικρίνεια σχετικά με το τι γνωρίζει και τι δεν γνωρίζει
 • Αξιοπιστία: το σχολείο σας κάνει αυτό που λέει ότι θα κάνει
 • Δέσμευση και φροντίδα: το σχολείο σας είναι αφοσιωμένο στην αποστολή του και ενδιαφέρεται για την υγεία όλων των ανθρώπων

Στόχος

 • Τεχνική ακρίβεια
 • Διαφάνεια
 • Συντονισμός με τους συνεργάτες

Πώς μπορείτε να το κάνετε πράξη;

Οι επικοινωνητές θα πρέπει να εξετάσουν αυτές τις ερωτήσεις για να αποφασίσουν πώς να επικοινωνούν με στόχο την οικοδόμηση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας.

 • Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου σας σε αυτό το θέμα υγείας;
 • Τι γνωρίζει το σχολείο σας σχετικά με το θέμα της υγείας και ποια ερωτήματα απομένουν να απαντηθούν;
 • Πόσο ενήμεροι είναι οι πληθυσμοί υψηλού κινδύνου και άλλοι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για το ότι το σχολείο σας αποτελεί αξιόπιστη πηγή για συγκεκριμένα θέματα υγείας;
 • Ποιες άλλες οργανώσεις θεωρούνται από την τάξη ως αξιόπιστες σε αυτό το θέμα υγείας; Πώς μπορεί το σχολείο σας να ευθυγραμμιστεί με αυτές;
 • Είναι τα μηνύματα των συνεργαζόμενων σχολείων ευθυγραμμισμένα με εκείνα του σχολείου σας;
 • Ποιος είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος στο σχολείο σας για το θέμα αυτό;
 • Υπάρχουν κίνδυνοι φήμης που σχετίζονται με το θέμα υγείας, όπως απειλή για τη φήμη, την αντιλαμβανόμενη αξία ή τη θέση του σχολείου σας στην παγκόσμια υγεία; Θα πρέπει αυτοί να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων επικοινωνίας;

Η επικοινωνία αποτελεί αναγκαίο συστατικό κάθε προσπάθειας για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας. Το σχολείο σας πρέπει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες για την υγεία με τρόπο που να ενθαρρύνει τις τάξεις να αναλάβουν δράση και να ακολουθήσουν τις συμβουλές και τις οδηγίες για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας.

Η αρχή αυτή περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία που βοηθούν τους επικοινωνητές να αναπτύξουν μηνύματα και εκστρατείες που επικεντρώνονται σε αλλαγή συμπεριφοράς μέσω της κατανόησης:

 • του επιπέδου ευαισθητοποίησης της τάξης σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την προστασία
 • των συναισθημάτων προσωπικής συνάφειας της τάξης με τον κίνδυνο για την υγεία
 • γνώσης των κατάλληλων συμπεριφορών ή πολιτικών υγείας εκ μέρους της τάξης για τον μετριασμό των κινδύνων και την προαγωγή της υγείας
 • της πίστης ότι η τάξη μπορεί να αναλάβει τις συνιστώμενες δράσεις
 • της αίσθησης ότι οι συνιστώμενες δράσεις έχουν εγκριθεί από την κοινότητά τους
 • της αντίληψης ότι τα οφέλη από την εφαρμογή των δράσεων υπερτερούν των εξόδων

Στόχος

 • Οδηγήστε την τάξη σας σε δράση
 • Διενεργήστε εκστρατείες αλλαγής συμπεριφοράς
 • Επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
 • Move your class to action
 • Do behavior change campaigns
 • Communicate in emergencies

Πώς μπορείτε να το κάνετε πράξη;

Οι επικοινωνητές θα πρέπει να εξετάσουν τις παρακάτω ερωτήσεις για να προσδιορίσουν αν η τάξη σας είναι έτοιμη να αναλάβει δράση. Αυτή η γνώση μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δραστικών προϊόντων και δραστηριοτήτων επικοινωνίας που θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αποδεχθούν και να δράσουν σύμφωνα με τις συμβουλές, την καθοδήγηση και τις συστάσεις του σχολείου σας.

1: Καταστήστε τις πληροφορίες προσβάσιμες

 • Προσδιορισμός αποτελεσματικών καναλιών
 • Διάθεση πληροφοριών στο διαδίκτυο
 • Διασφάλιση προσβασιμότητας

2: Καταστήστε τις πληροφορίες κατανοητές

 • Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα
 • Πείτε αληθινές ιστορίες
 • Οπτικοποιήστε τις
 • Χρησιμοποιήστε οικείες γλώσσες

4: Στοχεύστε την τάξη

 • Γνωρίστε την τάξη
 • Ακούστε την τάξη
 • Προσαρμόστε το μήνυμα
 • Παρακινήστε την τάξη

3: Επικοινωνήστε

 • Επικοινωνήστε εγκαίρως
 • Επικοινωνήστε τη σωστή στιγμή
 • Οικοδομήστε τη συζήτηση

4: Να είστε βέβαιοι

 • Τεχνική ακρίβεια
 • Να είστε διαφανείς
 • Να συντονίζεστε με συνεργάτες

5: Να είστε αποτελεσματικοί

 • Οδηγήστε την τάξη σας σε δράση
 • Εκστρατείες αλλαγής συμπεριφοράς
 • Επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης