Θέμα 2 Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ProWell δεν αποσκοπεί στην κατάρτιση εκπαιδευτικών ως ψυχολόγων. Παρόλα αυτά, είναι χρήσιμο για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τον αλφαβητισμό για την ψυχική υγεία. Αυτό τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν εγκαίρως τις ψυχικές ανωμαλίες στους μαθητές τους και να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα υποστήριξης. Μπορούν έτσι να λειτουργήσουν ως ένα είδος “συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης”. Δεδομένου ότι οι δάσκαλοι και άλλοι εκπαιδευτικοί αποτελούν συχνά ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο επικοινωνίας και αναφοράς για τα παιδιά και τους εφήβους, από τη θέση αυτή έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν την ψυχική ευημερία των μαθητών τους και να παρατηρήσουν τις αλλαγές σε πρώιμο στάδιο.