Θέμα 2 Οκτώ στοιχεία του ψηφιακού γραμματισμού

Το μοντέλο του Belshaw παρέχει μια ολιστική προσέγγιση του ψηφιακού γραμματισμού, όπου η γνώση του τρόπου χρήσης της τεχνολογίας αποτελεί μόνο ένα από τα 8 βασικά στοιχεία (γνωστική λειτουργία).

Το μοντέλο είναι αρκετά ευρύ και επομένως τα στοιχεία του μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε σχετική κατάσταση και ρόλο. Είναι επίσης περιγραφικό και όχι κανονιστικό, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο μαθησιακό πλαίσιο για τη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού τόσο των αρχάριων μαθητών και των έμπειρων ψηφιακών μαθητών.