Θέμα 2 Χρήσιμες στρατηγικές ενταξιακής διδασκαλίας

  • Πρέπει να βασίζεται σε διαδραστικές και συνεργατικές μεθόδους που θα επιτρέπουν στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες να αισθάνονται μέλη μιας ομάδας αλληλεπιδρώντας και επικοινωνώντας με τους συμμαθητές, τους παιδαγωγούς και τους δασκάλους τους.
  • Πρέπει να ενισχύεται με ώρες ατομικής διδασκαλίας και να υποστηρίζεται με τη συνεργασία των οικογενειών.
  • Πρέπει να προάγει την αγαστή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και οικογενειών, ώστε να επιτραπεί η αύξηση και η εφαρμογή πρακτικών ένταξης με μεγαλύτερη επιτυχία.
  • Πρέπει να συμπεριλαμβάνει μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας
  • Η ασύγχρονη μέθοδος ενδείκνυται περισσότερο για την εξατομίκευση και τη διατήρηση διαρκών σχέσεων με την οικογένεια
  • Καταστρώνοντας συγκεκριμένες ψηφιακές δραστηριότητες, μπορούν να προκύψουν δραστηριότητες σε μικρές ομάδες στις οποίες οι συνομήλικοι μπορούν να παίξουν το ρόλο των δασκάλων.
  • Η θεμελιώδης έμφαση στη διαδικασία της ενταξιακής εκπαίδευσης ηλεκτρονικά αντικατοπτρίζεται στη συνεργασία των οικογενειών.