Θέμα 3 Συνεργασία μεταξύ δασκάλων

  • Έμφαση στην κριτική αποτίμηση της διαδικτυακής εργασίας στη διαδικασία ένταξης.
  • Ανάγκη προσδιορισμού συντονιστών για δασκάλους και παιδαγωγούς: διοικητικοί ρόλοι ή/και ειδικά καταρτισμένοι δάσκαλοι.
  • Στην περίπτωση της διαδικτυακής διδασκαλίας και για την προώθηση της ενταξιακής διδασκαλίας, είναι απαραίτητη η συνεργασία των δασκάλων, ο προγραμματισμός και η χρήση διαδικτυακών συνεδριών σχεδιασμού για τη διαμοίραση των στρατηγικών διδασκαλίας που προτίθενται να υιοθετήσουν και τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων.