Θέμα 3 Χρήση διαδικασίας σχεδιασμού που ενσωματώνει αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας κινδύνου

Αυτές οι επικοινωνιακές συμβουλές απευθύνονται σε δασκάλους, καθώς μπορούν να εισαγάγουν νέες διαδικασίες σχεδιασμού στο σχολείο τους σε δια-οργανωτικό επίπεδο.

Για την επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίστε ταχεία, τακτική και ολοκληρωμένη ροή πληροφοριών.  Λάβετε επίσης υπόψη τις αρχές της αποτελεσματικής επικοινωνίας του κινδύνου: διαφάνεια, ταχείες ανακοινώσεις, ακρόαση και οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Εάν ανήκετε σε μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, θα πρέπει συλλογικά να διατηρήσετε την εμπιστοσύνη και να παροτρύνετε την ανάληψη πρόσφορης δράσης.

Το σπουδαιότερο: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα μηνύματα πρέπει να είναι συνεκτικά.

Μπορείτε να καταφύγετε σε καταρτισμένους ειδικούς σε θέματα επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης για να παρέχουν επιτόπια επικοινωνιακή βοήθεια κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Υποστηρίξτε τη δέσμευση της κοινότητας

Η έγκαιρη συμμετοχή της κοινότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Για να υποστηρίξουν τη συμμετοχή της κοινότητας, οι επικοινωνητές μπορούν:

  • να συντονίζονται με ιδρύματα, κοινοτικά δίκτυα και συνεργαζόμενα σχολεία για την προσέγγιση της τάξης
  • να χρησιμοποιούν δέσμες εργαλείων για να δημιουργούν έγκαιρα τοπικά μηνύματα.