Θέμα 4 Διαφορετικότητα και ένταξη σε εποχές τηλεκπαίδευσης

 • Η διαφορετικότητα αφορά γενικά υφιστάμενες ή αντιλαμβανόμενες φυσικές ή κοινωνικοπολιτιστικές διαφορές, που αποδίδονται στους ανθρώπους.
 • Η ισότητα αφορά τη δίκαιη μεταχείριση των ανθρώπων όσον αφορά τις ευκαιρίες και τα αποτελέσματα.
 • Τέλος, η ένταξη αφορά τη δημιουργία κουλτούρας που προάγει «την ένταξη διαφορετικών ομάδων».
 • Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η ένταξη έχουν καταστεί ευρύτατα διαδεδομένοι όροι στην ακαδημαϊκή κοινότητα και αναπτύσσονται γύρω από τους εξής άξονες διαφορετικότητας: φύλο, ηλικία και σώμα, φυλή και εθνοτική καταγωγή, κοινωνική τάξη και κοινωνική θέση, και θρησκεία και πολιτιστική ταυτότητα.
 • Οι όροι αυτοί πρέπει να καταστούν πιο ρευστοί. Όσο περισσότερο μιλάμε γι’ αυτό ακαδημαϊκά, τόσο αυξάνεται η δυνατότητα ανάπτυξης πλαισίων και εργαλείων που θα βοηθήσουν την κοινωνία να είναι πιο ενταξιακή.
 • Προάγοντας την ικανότητα των μαθητών ακόμη και μέσω της τηλεκπαίδευσης να εμπεδώσουν την πεποίθηση ότι η ικανότητα δεν είναι πάγια αλλά μπορεί να αλλάξει. Ενθαρρύνοντας τους μαθητές να μην το βάζουν κάτω.
 • Προωθώντας την ενεργό μάθηση για να διατηρήσετε το ενδιαφέρον των μαθητών ακόμη και σε απομακρυσμένη τάξη μέσω τεχνολογικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία δραστηριοτήτων συμμετοχής.
 • Εάν διδάσκετε μέσω Zoom, για παράδειγμα, μπορείτε να υλοποιείτε δραστηριότητες με χρήση της στρατηγικής «συνεργάσου-μοιράσου» και λοιπές συζητήσεις με χρήση μικρότερων (breakout) αιθουσών. Το Zoom μπορεί επίσης να φιλοξενήσει έναν live συνεργατικό πίνακα όπου οι μαθητές μπορούν να μοιράζονται ιδέες, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε live παιχνίδια κουίζ και άλλες δραστηριότητες με άλλες εφαρμογές.
 • Όπως συμβαίνει με τις διαλέξεις ή τα μαθήματα με αυτοπρόσωπη παρουσία, οι παιδαγωγοί και το διδακτικό προσωπικό πρέπει να συνεχίσουν να συνδέουν όσα εξηγούνται στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης με απτές επιπτώσεις υπό πραγματικές συνθήκες.
 • Η ικανότητα των μαθητών περιλαμβάνει τόσο την ικανότητά τους όσο και την αντιλαμβανόμενη ικανότητα ή την αυτο-αποτελεσματικότητα. Με άλλα λόγια, οι μαθητές πρέπει να αισθάνονται ικανοί.
 • Οι επιπλέον προκλήσεις της τηλεκπαίδευσης, μπορούν να καταλύσουν την εμπιστοσύνη των μαθητών. Η προαγωγή της ικανότητας των μαθητών περιλαμβάνει τη χρήση μιας νοοτροπίας ανάπτυξης ή την πεποίθηση ότι η ικανότητα δεν είναι πάγια αλλά μπορεί να αλλάξει, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να μην το βάζουν κάτω.
 • Δεν έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση σε ιδανικές συνθήκες τηλεκπαίδευσης. Οι παιδαγωγοί πρέπει να γνωρίζουν τους πόρους των μαθητών: τεχνολογία, χρόνο, συνθήκες διαβίωσης κ.λπ. και να έχουν σχέδιο ώστε να εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες καταστάσεις των μαθητών, όποτε αυτό απαιτείται για τη διατήρηση της πλήρους ένταξης, ανταποκρινόμενοι παράλληλα σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Παροχή συνεχούς ανατροφοδότησης, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίσουν την πρόοδό τους, όπως και στα μαθήματα που διεξάγονται αυτοπροσώπως.
 • Το πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης παρέχει επίσης ευκαιρία αξιοποίησης των δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης.
 • Οι παιδαγωγοί και οι δάσκαλοι, όταν φτιάχνουν εργασίες μπορούν να αναλύουν προβλήματα, μεγαλύτερες εργασίες και έργα σε διακριτές φάσεις και μικρότερους στόχους, ώστε να είναι ευκολότερα διαχειρίσιμες.
 • Επιπλέον, ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση είναι μέσω της ομαδικής εργασίας: για να βοηθήσετε στη μείωση των προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας, μπορείτε να δημιουργήσετε καθορισμένους ρόλους για τα μέλη της ομάδας και να βοηθήσετε τις ομάδες να δημιουργήσουν ένα σχέδιο επικοινωνίας πριν ξεκινήσουν την εργασία.