Θέμα 4 Επικοινωνώντας με σεβασμό

Ο σεβασμός αποτελεί το θεμέλιο της αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους γονείς και τις οικογένειες. Ο σεβασμός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τους γονείς και τις οικογένειες με τις οποίες συνεργάζεστε. Συμπεριλαμβάνεται ο σεβασμός των παρακάτω χαρακτηριστικών κάθε οικογένειας:

  • του θρησκευτικού και πολιτιστικού υποβάθρου, των αξιών, πεποιθήσεων και γλωσσών – για παράδειγμα, πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικών οικογενειών
  • ρυθμίσεων γονικής μέριμνας – για παράδειγμα, σε μεικτές οικογένειες, οικογένειες με κοινή γονική μέριμνα, μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες ουράνιου τόξου
  • ποικιλομορφίας των φύλων – για παράδειγμα, σεβασμός του φύλου και των προτιμώμενων αντωνυμιών των γονέων και των παιδιών
  • επιλογών – για παράδειγμα, ο τόπος διαμονής των οικογενειών, αν τα σπίτια τους είναι τακτοποιημένα ή τι φορούν τα παιδιά τους
  • περιστάσεων – για παράδειγμα, γονείς με διανοητική αναπηρία, έφηβοι γονείς και οικογένειες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις

Πρακτικά, η επικοινωνία με σεβασμό με τους γονείς και τις οικογένειες μπορεί να σημαίνει:

  • χρήση συνηθισμένης, καθημερινής γλώσσας και όχι επαγγελματικής ορολογίας
  • συνεργασία με διερμηνείς εάν μιλάτε διαφορετική γλώσσα από την οικογένεια με την οποία συνεργάζεστε
  • παροχή πληροφοριών στους γονείς που μπορούν να κατανοήσουν – για παράδειγμα, χρήση εύλογων αγγλικών πόρων για γονείς με χαμηλό γραμματισμό
  • χρήση προτιμώμενων αντωνυμιών με γονείς και παιδιά
  • διασφάλιση ότι το έντυπο υλικό που χρησιμοποιείτε δείχνει εικόνες διαφορετικών οικογενειών – για παράδειγμα, οικογένειες με δύο μητέρες και δύο μπαμπάδες ή οικογένειες από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα