Θέμα 4 Επιλογή δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να επιλέγονται με βάση το κοινό-στόχο:

 • Picture139
  Μαθητές
 • Picture140
  Γονείς
 • Picture138
  Άλλοι δάσκαλοι ή εκπαιδευτικοί (π.χ. γυμναστές, δάσκαλοι χορού κλπ.)

Οι δραστηριότητες παρέμβασης θα πρέπει να επιλέγονται με βάση αυτές τις θεματικές κατηγορίες:

 • Picture142
  Π.χ. πληροφορίες σχετικά με συνήθεις παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την ψυχική υγεία και ευημερία των μαθητών.
 • Picture147
  Σχετικά με την πανδημία ή τις κρίσεις δημόσιας υγείας
 • Picture148
  Σχετικά με τις κοινές δυσκολίες γύρω από την ψυχική υγεία - εντοπισμός και κανονικοποίηση συμπτωμάτων
 • Picture149
  Αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος (π.χ. γενικευμένο άγχος για το μέλλον)
 • Picture150
  Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υποαρχόντων δικτύων υποστήριξης, π.χ. γονείς, συμμαθητές, σχολικοί σύμβουλοι.
 • Picture151
  Οι δραστηριότητες πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με την πολιτική και τους κανονισμούς κάθε χώρας σχετικά με την επικοινωνία καθηγητών και μαθητών.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων

Ειδικά σχεδιασμένες ενημερωτικές συναντήσεις για την ευημερία, για την ψυχική υγεία, ομαδικές συζητήσεις για θέματα ψυχικής υγείας, παιχνίδια ρόλων (π.χ. αντίδραση σε έναν συμμαθητή που μοιράζεται μια δυσκολία ή ζητά βοήθεια) και ειδικές εργασίες για το σπίτι που πρέπει να ολοκληρωθούν με τους γονείς.

Αποδοχή

Οι δραστηριότητες πρέπει να σχεδιάζονται με βάση την αρχή της αποδοχής όλων των μαθητών και όλων των δυσκολιών και να προωθούν την κανονικοποίηση των προκλήσεων ψυχικής υγείας, π.χ. χαμηλή διάθεση, ανησυχία, πανικός, αδυναμία.

Ένταξη, ισότητα και ποικιλομορφία

Όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν και να λαμβάνουν υπόψη τους τις ατομικές διαφορές, να σέβονται και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.

Αναστοχασμός

Έχει οργανώσει/εφαρμόσει το σχολείο σας ή εσείς ατομικά δραστηριότητες κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης για τους μαθητές;

Αν ναι:

 • Ποια ήταν αυτή η δραστηριότητα;
 • Δούλεψε καλά;
 • Υπάρχουν τομείς που θα μπορούσαν να βελτιωθούν;

Αν οχι:

 • Ποια είναι τα εμπόδια;
 • Μπορείτε να προτείνετε ιδέες για το πώς μπορείτε εσείες ή το σχολείο να εμπλακεί σε τέτοιου είδους δραστηριότητες;

Εξετάστε τις παρακάτω 5 προτάσεις όταν σχεδιάζετε συμπεριφορικές παρεμβάσεις:

Πρόταση 1:

Προσδιορίστε τις ιδιαιτερότητες της προβληματικής συμπεριφοράς και τις συνθήκες που την προκαλούν και την ενισχύουν.

 • Περιγράψτε συγκεκριμένα το πρόβλημα συμπεριφοράς και την επίδρασή του στη μάθηση.
 • Παρατηρήστε και καταγράψτε τη συχνότητα και το πλαίσιο της προβληματικής συμπεριφοράς.
 • Προσδιορίστε τι παρακινεί και τι ενισχύει την προβληματική συμπεριφορά.

Πρόταση 2:

Τροποποιήστε το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης για να μειώσετε την προβληματική συμπεριφορά.

 • Επανεξετάστε, επαναλάβετε και τονίστε το τι περιμένετε ως αποδεκτή συμπεριφορά στην τάξη.
 • Τροποποιήστε το περιβάλλον της τάξης για να ενθαρρύνετε τη διδασκαλία.
 • Προσαρμόστε ή διαφοροποίείστε τις στρατηγικές διδασκαλίας για την βελτίωση της συμμετοχής και της ακαδημαϊκής επιτυχίας.

Πρόταση 3:

Διδάξτε και επιβραβεύστε νέες δεξιότητες για να ενισχύσετε την κατάλληλη συμπεριφορά και να διατηρήσετε ένα θετικό κλίμα στην τάξη.

 • Προσδιορίστε τα σημεία όπου ο μαθητής χρειάζεται σαφείς οδηγίες για την κατάλληλη συμπεριφορά.
 • Διδάξτε δεξιότητες παρέχοντας παραδείγματα και κάνοντας πρακτική εξάσκηση με ανατροφοδόηση.
 • Χρησιμοποιήστε ενισχυτές για την κατάλληλη συμπεριφορά και μην τους παρέχετε στην ακατάλληλη συμπεριφορά.

Πρόταση 4:

Αξιοποιήστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους και τις οικογένειες των μαθητών για συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη.

 • Συνεργαστείτε με άλλους εκπαιδευτικούς για συνεχή καθοδήγηση και αμοιβαία υποστήριξη.
 • Χτίστε συνεργασίες με ειδικούς φορείς του σχολείου, της περιφέρειας και της κοινότητας, οι οποίοι μπορούν να συμβουλεύσουν τους εκπαιδευτικούς όταν τα προβλήματα είναι αρκετά σοβαρά ώστε να χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια.
 • Ενθαρρύνετε τους γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας να συμμετέχουν ως ενεργοί συνεργάτες στη διδασκαλία και την ενίσχυση της κατάλληλης συμπεριφοράς.

Πρόταση 5:

Εξετάστε αν τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο απαιτούν την υιοθέτηση στρατηγικών ή προγραμμάτων σε όλο το σχολείο και, αν ναι, εφαρμόστε αυτά που αποδεδειγμένα μειώνουν τις αρνητικές και ενισχύουν τις θετικές διαδράσεις.

 • Αξιολογήστε θέματα συμπεριφοράς σε επίπεδο σχολείου με τη συμμετοχή μιας ομάδας που να έχει συσταθεί για τη σχολική βελτίωση.
 • Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με τα κρίσιμα σημεία σε όλο το σχολείο, όπως η συχνότητα συγκεκριμένων προβλημάτων συμπεριφοράς σε όλο το σχολείο και το πότε εμφανίζονται.
 • Παρακολουθήστε την εφαρμογή των προγραμμάτων χρησιμοποιώντας μια αποτελεσματική μέθοδο συλλογής δεδομένων και αφήστε αρκετό χρόνο για να λειτουργήσει το πρόγραμμα.
 • Εάν ενδείκνυται, υιοθετήστε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης που ταιριάζει με το πρόβλημα συμπεριφοράς που εντοπίστηκε και με το συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο.

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/behavior_pg_092308.pdf