Θέμα 7 Εμπιστευτικότητα

Τις περισσότερες φορές αφορά προσωπικά θέματα. Ο μαθητής ανοίγεται επειδή υπάρχει εμπιστοσύνη, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας δεσμός. Εξυπακούεται ότι η συζήτηση πρέπει να παραμείνει απολύτως εμπιστευτική.

Αυτός ο χρόνος διαθεσιμότητας δημιουργεί σημαντικούς δεσμούς με τους μαθητές, που όχι μόνο τους βοηθούν στα προβλήματά τους, αλλά και ενισχύουν τη συμμετοχή τους στην τάξη.