Θέμα 8 Ανατροφοδότηση

Η ανατροφοδότηση αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο της επικοινωνίας στην τάξη.

Τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες που επικεντρώνονται στην ανατροφοδότηση. Έχει καταδειχθεί ότι η θετική ανατροφοδότηση (π.χ. έπαινος) ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών/συμμετεχόντων – αυξάνοντας την πιθανότητα να πιστέψουν ότι μπορούν να επιτύχουν – και συμβάλλει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών επιδόσεων.

Η αρνητική ανατροφοδότηση χρησιμοποιείται συχνότερα στην τάξη από τη θετική ανατροφοδότηση και πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Παρότι η αρνητική ανατροφοδότηση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές/συμμετέχοντες να βελτιωθούν (για παράδειγμα, αλλάζοντας τη συμπεριφορά τους ή καταβάλλοντας μεγαλύτερη προσπάθεια σε μια εργασία), συμβάλλει επίσης σε συγκρουσιακές σχέσεις με τους μαθητές/συμμετέχοντες.

Τέλος, θα πρέπει να δώσετε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να σας δώσουν ανατροφοδότηση σχετικά με τα μαθήματα ή τον τρόπο διδασκαλίας σας. Αυτό δείχνει ότι εκτιμάτε τη γνώμη τους, αυξάνει τη μεταξύ σας επικοινωνία και σας βοηθά να βελτιώσετε τη διδασκαλία σας και τη μάθησή τους.