Θέμα 9 Εμπόδια επικοινωνίας

Κατά την επικοινωνία, προσέξτε τυχόν πιθανά εμπόδια επικοινωνίας:

  • Φυσικά εμπόδια – κλειστές πόρτες που παρεμποδίζουν την ομαδική εργασία, θόρυβος που διαταράσσει μια συνάντηση, απόσταση που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην επικοινωνία κ.λπ.
  • Σημασιολογικά και γλωσσικά εμπόδια – έλλειψη σαφήνειας, λέξεις με πολλαπλές έννοιες, γενικολογία
  • Κοινωνικο-ψυχολογικά εμπόδια – άγχος, δυσπιστία, διαφορετικές συμπεριφορές
  • Οργανωτικά εμπόδια – έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής, ανεπαρκώς καθορισμένες εταιρικές αρμοδιότητες
  • Διαπολιτισμικά εμπόδια – διαφορετική νοοτροπία, αξίες, αντιλήψεις του χρόνου και του χώρου, σημασία χειρονομιών κ.λπ.

Ορισμένα εμπόδια μπορούν να υπερνικηθούν με καλύτερη οργάνωση, άλλα απαιτούν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση, διερώτηση και αναστοχασμό, αποτελεσματική ομιλία, αφήγηση ιστοριών ή μη λεκτική επικοινωνία.