Tema 2 Osam elemenata digitalne pismenosti

Belshawov model predstavlja holistički pristup digitalnoj pismenosti, u kojem upoznatost s tehnologijom predstavlja tek jedan od osam ključnih elemenata (kognitivni).

Taj je model dovoljno općenit da se njegovi elementi mogu primijeniti na bilo koju povezanu situaciju i ulogu. Također, model je deskriptivan, a ne preskriptivan, što ga čini prikladnim okvirom za učenje kako poboljšati digitalnu pismenosti i za digitalne početnike i za vješte korisnike digitalnih tehnologija.

Belshaw (2012.) istražuje ključnu digitalnu pismenost, koja je podijeljena na osam dijelova: