Tema 2 Definicije i kategorije rizičnih i zaštitnih čimbenika za razvoj poteškoća mentalnog zdravlja koji se javljaju uslijed izvanrednih javnozdravstvenih situacija

Rizični čimbenici su čimbenici koji povećavaju vjerojatnost da će ljudi doživjeti negativne ishode (NIDA, 2020.). Rizični čimbenici su mjerljivi i predvidljivi, a mnogi su i podložni promjenama kroz intervencije (ACAY, 2015.).

Zaštitni čimbenici su čimbenici koji povećavaju vjerojatnost da će ljudi doživjeti pozitivne ishode (NIDA, 2020.) te potiču uspješno suočavanje i prilagodbu životnim situacijama i promjenama. Zaštitni čimbenici nisu samo odsutnost rizičnih čimbenika, već oni i smanjuju vjerojatnost neželjenog ishoda (npr. Benard, 2004). Oni mogu promijeniti, ublažiti ili smanjiti ishode rizičnih čimbenika (ARACY, 2015.). Svi ljudi imaju neku kombinaciju rizičnih i zaštitnih čimbenika.

Rizični i zaštitni čimbenici obično se mogu svrstati u (https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/choose-and-adapt-community-interventions/risk-and-protective-factors/main):

 • okolinske čimbenike – javljaju se u socijalnom i fizičkom okruženju osobe i specifični su za skupinu ljudi u pojedinoj zajednici (npr. kućanstvo, grad, životni uvjeti, norme i ponašanje prijatelja)
 • individualne čimbenike – osobna iskustva ili aspekti osobe (ili skupine osoba) (npr. impulzivnost, otpornost, privrženost).

Rizični čimbenici nisu nužno uzroci negativnih ishoda već se njihov učinak mora procjenjivati zajedno s učincima prisutnih zaštitnih čimbenika. Utjecaj svih čimbenika na ljudsko ponašanje je interaktivan (ne djeluju izolirano) i mijenja se tijekom životnog vijeka.

Zaštitni i rizični čimbenici za poteškoće mentalnog zdravlja u djetinjstvu i adolescenciji povezani s izvanrednim javnozdrastvenim situacijama

Zaštitni čimbenici za razvoj poteškoća mentalnog zdravlja u djetinjstvu i adolescenciji povezani s kriznim situacijama

Kategorija Čimbenici
Iskustva prije krizne situacije
 • obrazovni kurikul koji uključuje analizu rizika, osvještavanje, smanjenje posljedica i upravljanje katastrofama (npr. promicanje aktivnosti koje povećavaju spremnost i smanjuju rizik)
 • informiranje javnosti o postojećim planovima postupanja u slučaju katastrofa na lokalnoj i/ili nacionalnoj razini
 • uključivanje zajednice u rasprave o rizicima, planovima postupanja i adekvatnim reakcijama u slučaju katastrofa
 • sudjelovanje u lokalnim vježbama postupanja u slučaju katastrofa
 • posjedovanje (obiteljskih) sigurnosnih planova postupanja u slučaju katastrofe ili u hitnim situacijama
 • psihoedukacija djece i odraslih o normalnim reakcijama na katastrofe i o tehnikama upravljanja stresom
 • naučene vještine opuštanja
 • neizravna uključenost
 • omogućavanje djeci da brinu o drugima i poticanje aktivnog suočavanja (npr. preuzimanje uloge njegovatelja prema igrački)
 • poduzimanje radnji izravno povezanim s katastrofom (npr. raščišćavanje), ali u sigurnom okruženju
Ekonomija
 • obnova domova ili imovine
 • osiguranje trajnog smještaja
Emocije
 • pozitivni samogovor ili zdravi načini odvraćanje pažnje
 • usmjeravanje vlastite energije na aktivnosti primjerene dobi koje promiču kompetencije
 • davanje prilike djeci da razgovaraju o tome kroz što su prošli ili što misle o tome
 • pružanje djeci prilike za dijeljenje briga i postavljanje pitanja
Zdravlje
 • pristup odgovarajućoj psihosocijalnoj ili zdravstvenoj skrbi
Obrazovanje i školovanje
 • percipirani osjećaj sigurnosti u školi i poticanje osjećaja pripadnosti
 • ovladavanje jezikom zemlje domaćina
Mediji
 • ograničavanje izloženosti medijskom izvještavanju o traumatskim događajima i posljedicama
 • pružanje jednostavnih informacija primjerenih dobi da djeca mogu razumjeti što se događa
 • vjerodostojne, aktualne i korisne informacije
Obitelj
 • dostupnost obiteljskih resursa
 • stabilne reakcije roditelja/skrbnika na neželjene događaje
 • sigurnost u rješavanju hitnih slučajeva od strane roditelja/skrbnika
 • prenošenje osjećaja otpornosti s roditelja/skrbnika na dijete
 • dobro mentalno zdravlje roditelja/skrbnika, posebno majki
 • obiteljska kohezija i percepcija visoke podrške roditelja/skrbnika
Društvo
 • sposobnost otpornosti zajednice da odgovori na izazove i oporavi se od krizne situacije
 • niska razina vršnjačkog nasilja i diskriminacije
 • život i druženje s osobama istog etničkog podrijetla
 • podrška roditelja/skrbnika, prijatelja, susjeda i socijalne infrastrukture
 • percepcija primjerenosti socijalne podrške
 • privrženost tradicionalnim, obiteljskim vrijednostima sukladnima dobi i spolu
Slobodno vrijeme i rekreacija
 • aktivnosti u slobodno vrijeme i rekreacija

Rizični čimbenici za razvoj poteškoća mentalnog zdravlja u djetinjstvu i adolescenciji povezani s kriznim situacijama

Kategorija Čimbenici
Iskustva prije krizne situacije
 • prethodni negativni, traumatski ili stresni događaj/-i (npr. izloženost nasilju)
 • slaba povezanost sa susjedstvom
 • nedostatak znanja i svijesti o riziku ili nestvarna procjena rizika
 • nedostatak informacija o iskustvima migracije ili egzila

Iskustva tijekom krizne situacije

 • izravna izloženost
 • izravna i neizravna izloženost nasilju
 • dulje trajanje izloženosti
 • pretrpljene fizičke ozljede (osobito ozljede glave)
 • viši stupanj percipirane osobne prijetnje

Ekonomija

 • problemi s obnovom doma ili imovine
 • nastavak boravka u privremenom smještaju
 • gubitak imovine - uključujući predmete sentimentalne vrijednosti, doma, gubitak financijske pomoći

Emocije

 • strah od gubitka voljene osobe (npr. člana obitelji, bliskog prijatelja ili kućnog ljubimca)
 • strah od nepoznatog
 • strah od ponavljanja krizne situacije
 • pokušaji aktivnog rješavanja međuljudskih stresora koje je teško kontrolirati (npr. roditeljski sukob ili bolest)

Zdravlje

 • novi ili trajni zdravstveni problemi ili stanja
 • nedostatak pristupa psihosocijalnoj ili zdravstvenoj skrbi
 • nedostatak pristupa lijekovima

Mediji

 • proturječne informacije
 • opetovano izlaganje izvještajima o izvanrednim situacijama i posljedicama (npr. slike katastrofe, negativna izvješća)

Obitelj

 • odvajanje od roditelja/skrbnika, članova obitelji
 • gubitak člana obitelji, bliskog prijatelja ili kućnog ljubimca
 • raspad odnosa i gubitak intimnosti
 • gubitak poznatih rutina i životnih uvjeta
 • promjene u sastavu kućanstva
 • tjelesno i psihičko zlostavljanje i zanemarivanje partnera ili djece
 • osjećaj neizvjesnosti koji prenose roditelji/skrbnici
 • loša komunikacija unutar obitelji
 • roditeljske brige oko financijskih problema

Društvo

 • fizička odvojenost od prijatelja
 • poteškoće u socijalnim odnosima
 • smanjenje socijalne podrške
 • velike kulturološke razlike
 • percipirana diskriminacija

Slobodno vrijeme i rekreacija

 • narušene aktivnosti slobodnog vremena i rekreacije

Promjene u pogledu na svijet ili na sebe

 • neizvjesnost oko vlastitog zdravlja
 • promjena rutine, načina života, životnih uvjeta
 • gubitak kontrole i mogućnosti utjecaja na stvari
 • gubitak ciljeva za budućnost

Opći rizični i zaštitni čimbenici za razvoj poteškoća mentalnog zdravlja kod djece i adolescenata

Opći rizični čimbenici za razvoj poteškoća mentalnog zdravlja kod djece i adolescenata

RANO DJETINJSTVO

Individualni Obiteljski Škola, susjedstvo, zajednica
 • težak temperament: česta razdražljivost, slaba prilagodljivost, loše navike
 • nesigurna povezanost s roditeljima/skrbnicima
 • motorička, kognitivna ili jezična oštećenja
 • prijevremeni porod
 • socijalna inhibicija ili neprijateljstvo prema vršnjacima
 • ozljeda glave
 • agresivno ponašanje
 • seksualna viktimizacija
 • oštra disciplina
 • hladno ponašanje majke i neodgovaranje na djetetove potrebe
 • majčin stres
 • zlouporaba droga od strane roditelja/skrbnika
 • loše mentalno zdravlje roditelja/skrbnika
 • roditeljsko zanemarivanje i zlostavljanje
 • pertnerski sukobi
 • obiteljska disfunkcionalnost
 • gubitak roditelja
 • samohrano roditeljstvo
 • siromaštvo
 • nekvalitetne usluge čuvanja djece
 • nedostatak medicinske skrbi
 • život u problematičnom susjedstvu

SREDNJE DJETINJSTVO I ADOLESCENCIJA

Individualni Obiteljski Škola, susjedstvo, zajednica
 • čest osjećaj tjeskobe ili straha
 • impulzivnost
 • depresivnost ili apatija
 • negativna slika o sebi
 • sramežljivost
 • nesigurna privrženost roditeljima/skrbnicima
  nedostatak socijalnih vještina: agresivnost, impulzivnost, pasivnost, povučenost, loše rješavanje problema
 • loš školski uspjeh
 • slaba privrženost školi
 • seksualna viktimizacija
 • traumatski ili stresni događaji
 • U srednjem
 • djetinjstvu:
  deficiti u kontroli impulsa i samokontroli ponašanja
 • traženje uzbuđenja
 • problemi s ponašanjem
 • poremećaj nedostatka pažnje, hiperaktivnosti
 • U adolescenciji:
 • ženski spol (čimbenik rizika za depresiju)
 • ekstremna potreba za odobravanjem od strane drugih
 • pozitivni stavovi prema drogama ili rana uporaba psihoaktivnih tvari
 • zlouporaba opojnih droga među roditeljima/skrbnicima ili braćom i sestrama
 • loše roditeljsko mentalno zdravlje
 • loše roditeljstvo (odbacivanje, neprijateljstvo, nedostatak topline, često kritiziranje, oštra disciplina)
 • izrazito kontrolirajuće ili izrazito popustljivo roditeljstvo
 • roditelji potiču percepciju prijetnji i izbjegavajuća ponašanja
 • zanemarivanje i zlostavljanje od roditelj/skrbnika
 • gubitak roditelja
 • bračni sukobi ili razvod
 • disfunkcionalna obitelj
 • sukobi roditelja i djeteta
 • odbijanje od strane vršnjaka ili otuđenje od vršnjaka
 • devijantna vršnjačka skupina
 • siromaštvo
 • stresni događaji u zajednici (npr. nasilje)
 • stresni događaji na razini škole
 • laka dostupnost i pristup alkoholu

Opći zaštitni čimbenici za razvoj poteškoća mentalnog zdravlja kod djece i adolescenata

RANO DJETINJSTVO

Individualni Obiteljski Škola, susjedstvo, zajednica
 • dobra samoregulacija
 • sigurna privrženost roditeljima/skrbnicima
 • dobra komunikacija i jezične vještine
 • sposobnost sklapanja prijateljstava i slaganja s drugim ljudima
 • roditelji/skrbnci odgovaraju na potrebe djeteta, pružaju podršku, zaštitu i disciplinu
 • adekvatni socioekonomski resursi u obitelji
 • podrška ranom učenju
 • dodatne usluge za vulnerabilnu djecu (npr. prehrana, medicinska skb)
 • dovoljan broj odgajatelja na broj djece
 • reguliranje kvalitete zdravstvene i socijalne skrbi

SREDNJE DJETINJSTVO I ADOLESCENCIJA

Individualni Obiteljski Škola, susjedstvo, zajednica
 • ovladavanje školskim vještinama
 • sposobnost sklapanja prijateljstava i slaganja s drugim ljudima
 • visoka samoefikasnost
 • optimizam
 • emocionalna samoregulacija
 • međuljudski odnosi u zajednicama kao što su škola, vršnjačke skupine, u sportskim klubovima, vjerskim skupinama
 • roditeljska podrška
 • autoritativni odgoj djece (uključenost, toplina, podrška autonomija, jasna pravila, očekivanja i struktura)
 • dobra obiteljska klima
 • dostupnost mreža socijalne podrške izvan obitelji (npr. prijatelji, nastavnici, sportski klubovi)
 • zdrave vršnjačke skupine
 • učinkovito upravljanje razredom od strane nastavnika
 • školske politike i prakse protiv nasilja u školi
 • visoki školski standardi