Tema 5 Što su životne vještine?

  • Prema SZO-u, životne vještine predstavljaju „sposobnosti za prilagodljivo i pozitivno ponašanje koje omogućavaju pojedincima da se uspješno suočavaju sa zahtjevima i izazovima svakodnevnog života“.
  • Riječ je o vještinama koje pripremaju pojedinca za neovisan i produktivan život u društvu, koje mu omogućavaju da se suočava s odnosima s drugima, stresorima i svakodnevnim problemima te tako sprječavaju usvajanje neprikladnih ili rizičnih ponašanja.
  • Ne uče sva djeca i adolescenti životne vještine „prirodno“. Prema SZO-u, iz tog je razloga ključno da takvo učenje također dolazi iz posebnih programa ugrađenih u obrazovna okruženja, kao što su škole ili sportske skupine.
  • Svaka maloljetna osoba mora imati priliku za sudjelovanje u posebnom programu, a društvo je dužno takvu priliku i osigurati.
  • Prema toj definiciji, čini se da su životne vještine bezbrojne. Međutim, SZO je sastavio popis 10 glavnih vještina u koje je potrebno ulagati u sklopu obrazovanja.