Tema 7 Kako se educirati o životnim vještinama?

  • Prema SZO-u, životne vještine trebaju se promicati ne samo frontalnom nastavom, pasivno, već i tako da aktivno tražimo da djeca sudjeluju u raznim životnim kontekstima.
  • U tom se smislu korisnim pokazao rad u skupinama i podskupinama, a on može uključivati:
    1. rasprave i usporedbe
    2. vršnjačku edukaciju
    3. oluju mozgova
    4. igranje uloga