Tema 9 Prepreke u komunikaciji

Prilikom komuniciranja, pazite na moguće prepreke u komunikaciji:

  • Fizičke prepreke – zatvorena vrata koja onemogućuju timski rad, buka koja ometa sastanak, daljina koja može uzrokovati probleme u komunikaciji itd.
  • Semantičke i jezične prepreke – nedostatak jasnoće, uporaba riječi s više značenja, nedovoljna preciznost
  • Socijalno-psihološke prepreke – stres, nepovjerenje, različiti stavovi
  • Organizacijske prepreke – manjak pravila o komunikaciji, loše definirane dužnosti u tvrtci
  • Međukulturalne prepreke – drugačiji mentalitet, vrijednosti, pojam vremena i mjesta, značenje gesta itd.

Neke se prepreke mogu nadvladati boljom organizacijom, dok druge zahtijevaju dobre komunikacijske vještine poput aktivnog slušanja i empatije, postavljanja pitanja i refleksije, učinkovitog govora, pripovijedanja i neverbalne komunikacije.