Tema 1 Obrazloženje važnosti promicanja mentalnog zdravlja i dobrobiti nastavnika tijekom izvanrednih javnozdravstvenih situacija

Tijekom ili nakon izvanrednih javnozdravstvenih situacija (npr. pandemije, rata, potresa i sl.) učitelji mogu razviti različite probleme mentalnog zdravlja budući da se moraju prilagoditi novim situacijama i izazovima, na osobnoj, ali na profesionalnoj razini.

Primjerice, pandemija virusa COVID-19 u mnogim je zemljama uzrokovala prelazak na on-line nastavu, pri čemu su učitelji imali vrlo malo vremena za pripremu za novi način rada. Kada tome dodamo psihološki i emocionalni utjecaj pandemije na osobnoj razini, nije neobično što su mnogi učitelji pokazivali različite poteškoće u domeni mentalnog zdravlja.

Izvor: Flickr
Izvor: Flickr

Istraživanja pokazuju da je pandemija virusa COVID-19 negativno utjecala na mentalno zdravlje nastavnika (Cohen-Fraade i Maura Donahue, 2021; Nabe-Nielsen i sur., 2022; Tarrant i Nagasawa, 2020). Beames, Christensen i Werner-Seider (2021) opisuju učitelje kao zaboravljenu prvu liniju obrane protiv pandemije. Učitelj koji se sam ne osjeća dobro ne može dobro obavljati svoj posao i ne može biti podrška svojim učenicima.

Iz tog razloga, 

  • važno je upoznati učitelje s različitim vrstama problema mentalnog zdravlja s kojima se mogu suočiti u ovakvim situacijama te načinima koji mogu pomoći u nošenju s njima.
  • promoviranje psihološke dobrobiti smatra se nužnim i predstavlja važan alat u prevenciji poremećaja mentalnog zdravlja.