Tema 2 Osobine ličnosti

Definicija: Ličnost je sveukupnost osobina neke osobe koji oblikuje način na koji se osoba osjeća i ponaša te se razlikuje od drugih ljudi.

Neke osobine ličnosti smatraju se zaštitnim faktorima za mentalno zdravlje jer povećavaju emocionalnu dobrobit: ekstraverzija, kognitivna fleksibilnost, emocionalna stabilnost. Hill i Argyle (2001) smatraju kako je emocionalna stabilnost glavna dimenzija sreće.

Osobine poput neuroticizma (emocionalne nestabilnosti), nefleksibilnosti, niske razine tolerancije na frustraciju, perfekcionizma smatraju se rizičnim čimbenicima za mentalno zdravlje. Osobe s visokim neuroticizmom reagiraju na događaje s velikom količinom uzrujanosti, anksioznosti i zabrinutosti i time se izlažu riziku za razvoj psihopatologije, posebice poremećaja raspoloženja i anksioznih poremećaja.

Iako su osobine ličnosti stabilne, svi se možemo truditi i aktivno raditi na tome da razvijamo pozitivne osobine ličnosti te one negativne učinimo fleksibilnijima.